24.01.2020

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Андрушівській гімназії

 


24.01.2020

Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 


17.09.2019

МЕРЕЖА КЛАСІВ Андрушівської гімназії на 2019-2020 н.р.

 


17.09.2019

Навчальний план Андрушівської гімназії на 2019-2020 н. р. ( 10-11 класи)

 


24-01-2020, 12:50, Новини, Методичний куточок, Сторінка для батьків
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в  Андрушівській гімназії  

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  Андрушівській гімназії

 


 

 

ЗМІСТ

 

 


1. Загальні положення.

 

 


2. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти.

 

 


3. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

 

 


4. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти.

 

 


5. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

 

 


6. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.

 

 


7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти.

 

 


8. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.

 

 


9. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування.

 

 

 

10. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню)

 

 

І. Загальні положення

 

 

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Андрушівській гімназії (далі -Положення) розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту закладу освіти та інших нормативних документів.
1.2. Терміни та їх визначення, що вживаються в Положенні:
-Поло́ження – локально-правовий акт, що визначає основні правила організації, описує мету, структуру, взаємні обов'язки групи людей чи організацій, які об'єдналися для досягнення спільної мети.
-Стратегія – довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому результаті.
-Процедура – офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь.
-Механізм – комплексний процес, спосіб організації.
-Критерії – вимоги для визначення або оцінки людини, предмета, явища (або: ознака, на підставі якої виробляється оцінка);
-Правило – вимога для виконання якихось умов всіма учасниками якої-небудь дії.
-Інструмент – засіб, спосіб для досягнення чогось.
-Моніторинг якості освіти -система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.
-Інклюзивне освітнє середовище -сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;
-Академічна доброчесність -сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень;
-Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
-Фабрикація -вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;
-Списування -виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
-Обман -надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу;
-Хабарництво -надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
-Необ’єктивне оцінювання -свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти, несвоєчасні записи в класних журналах результатів оцінювання;
1.3. Колегіальним органом управління в Андрушівській гімназії , який визначає, затверджує систему, стратегію та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є педагогічна рада.
1.4. Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає:
-стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
-систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
-критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
-критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
-оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
-забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
-створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.


 

 

2. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти

 

 

2.1. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти в Андрушівській гімназії базується на наступних принципах:
2.1.1. відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;
2.1.2. відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
2.1.3 системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
2.1.4. здійснення обґрунтованого моніторингу якості;
2.1.5. готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;
2.1.6 відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.
2.2. Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти передбачають здійснення таких процедур і заходів:
2.2.1. удосконалення планування освітньої діяльності;
2.2.2. підвищення якості знань здобувачів освіти;
2.2.3. посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
2.2.4. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;
2.2.5. розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
2.2.6 забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;
2.2.7 створення системи запобігання та виявлення академічної не доброчесності в діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.
2.3. Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої діяльності в закладі освіти є:
2.3.1. якість освіти;
2.3.2.рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності;
2.3.3.якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності та підвищення рівня об’єктивності оцінювання.
2.4. Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти в Андрушівській гімназії включає послідовну підготовку та практичну реалізацію наступних етапів управління:

 

2.4.1. планування (аналіз сучасного стану освітньої діяльності та освітнього процесу; визначення сильних сторін і проблем у розвитку; визначення пріоритетних цілей та розробка планів їх реалізації);

 

2.4.2. організацію (переформатування/створення організаційної структури для досягнення поставлених цілей; визначення, розподіл та розмежування повноважень із метою координування та взаємодії у процесі виконання завдань);
2.4.3. контроль (розробка процедур вимірювання та зіставлення отриманих результатів зі стандартами);

 

 

2.4.4. коригування (визначення та реалізація необхідних дій та заходів, націлених на стимулювання процесу досягнення максимальної відповідності стандартам).
2.5. Система контролю якості освітнього процесу в закладі включає:

 

2.5.1. Самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості;

2.5.2. Контроль якості результатів навчання та об’єктивності оцінювання;

2.5.3.Контроль якості реалізації навчальних (освітніх) програм.

2.6. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Андрушівській гімназії є:

2.6.1. Досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання.

2.6.2. Відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

2.7 . Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.

2.8 . Показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

2.9. Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Андрушівській гімназії:

2.9.1. Оновлення методичної бази освітньої діяльності.

2.9.2. Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення.

2.9.3. Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти.

2.9. 4. Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

3. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Андрушівській гімназії

Система забезпечення академічної доброчесності в Андрушівській гімназії функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту».

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

3.1. посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

3.2. дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

3.3. надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

3.4 Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти:

об’єктивне оцінювання результатів навчання.

3.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

3.5.1. самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

3.5.2. посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

3.5.3. постійна підготовка до уроків, домашніх завдань;

3.5.4. самостійне подання щоденника для виставлення педагогом одержаних балів;

3.5.5. надання достовірної інформації про власні результати навчання батькам (особам, які їх замінюють).

3.6. Порушенням академічної доброчесності в Андрушівській гімназії вважається:

3.6.1. академічний плагіат;

фабрикація;

списування;

обман;

хабарництво;

3.6.2. відмова своєчасно надавати інформацію (усно або письмово) про методики, технології, прийоми, методи викладання, стан виконання програми, рівень сформованості компетентностей здобувачами освіти;

3.6.3. необ’єктивне оцінювання;

3.6.4. невиконання обов’язків педагогічного працівника, передбачених статтею 54 Закону України «Про освіту».

 

3.7. Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності в Андрушівській гімназії, включають:
3.7.1. Ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з вимогами щодо належного оформлення посилань на використані джерела інформації;
3.7.2. Ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з документами, що унормовують дотримання академічної доброчесності та встановлюють відповідальність за її порушення;
3.7.3. Проведення методичних заходів, що забезпечують формування загальних компетентностей з дотриманням правових та етичних норм і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з інформаційними ресурсами й об’єктами інтелектуальної власності;
3.7.4. Включення до планів виховної роботи класних колективів заходів із формування у здобувачів освіти етичних норм, що унеможливлюють порушення академічної доброчесності;
3.7.5. Розміщення на веб-сайті закладу правових та етичних норм, принципів та правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу.

3.8. Виявлення порушень академічної доброчесності в Андрушівській гімназії здійснюється наступним чином.
Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності педагогічним працівником, здобувачем освіти має право звернутися з письмовою заявою до директора гімназії. Заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданні Комісії, яка створюється наказом директора і ухвалює рішення про притягнення до академічної відповідальності (за погодженням з органом самоврядування здобувачів освіти)
До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади. Склад комісії погоджується на засіданні педагогічної ради закладу освіти та затверджується наказом керівника.
Термін повноважень Комісії – 1 рік.
Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

 

3.9. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники Андрушівської гімназії можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

3.9.1. відмова в присвоєнні кваліфікаційної категорії;

3.9.2. позбавлення присвоєної кваліфікаційної категорії;

3.9.3. відмова в присвоєнні педагогічного звання;

3.9.4. позбавлення присвоєного педагогічного звання;

3.9.5.позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів

чи займати визначені законом посади.

 


3.10. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 

3.10.1.повторне проходження оцінювання (контрольна, практична, лабораторна роботи, тест, залік тощо);

3.10.2.повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

 


3.11. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
3.11.1. ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
3.11.2. особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
3.11.3. знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
3.11.4. оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.


 

4. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

4.1.Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання (відповідно до наказу МОН України від 20.08.2018 №924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»).

4.2.Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів других класів здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 27.08.2019 №1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»).

4.3.Оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»):

4.3 .1 з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;

4.3.2. з усіх предметів варіативної складової.

4.4. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою:

4.4.1.з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

4.4.2Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

4.5.Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»).

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану Андрушівської гімназії.

4.6.Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту в Андрушівській гімназії , відбувається відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №221 від 18.02.2019).

  

 

4.7. Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до:
4.7.1.Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 року № 1009;
4.7.2.Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН молодьспорт від 13.04.2011 року № 329.
Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.
Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.
Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 1 класу (листи МОН від 18.05.2018 №2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255).
Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
4.8 . В Андрушівській гімназії використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.
Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається робочою програмою.
4.9. Тематична перевірка у 2-4 класах здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу.
4.10. Тематична оцінка у 5-11 класах виставляється з урахуванням усіх видів освітньої діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
4.11. Підсумкова перевірка у 1 класі передбачає підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (контрольне списування, комбінована контрольна робота з математики та індивідуальна перевірка навички читання вголос і розуміння прочитаного).
4.12. Підсумкова перевірка у 2-3 класах передбачає тематичну перевірку, у 4 класі – тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року.
4. 13. Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до вищезазначених нормативних документів.
Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.


 

 

5. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

 

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Андрушівській гімназії передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.
Вимоги до педагогічних працівників Андрушівської гімназії встановлюються у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2143-ѴІІІ, чинного з 28.09.2017 року.
Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним законодавством (обрання за конкурсом, укладення трудових договорів) відповідно до встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальну середню освіту»).
5.1. Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників в Андрушівській гімназії є:
5.1.1.стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;
5.1.2.освітній рівень педагогічних працівників;
5.1.3.результати атестації;
5.1.4.систематичність підвищення кваліфікації;
5.1.5.наявність педагогічних звань, почесних нагород;
5.1.6.наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;
5.1.7. участь в експериментальній діяльності;
5.1.8.результати освітньої діяльності;
5.1.9.оптимальність розподілу педагогічного навантаження;
5.1.10.показник плинності кадрів.
5.2. З метою вдосконалення професійної підготовки педагогів вАндрушівській гімназії шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України "Про освіту".
Воно здійснюється за такими видами:
5.2.1 довгострокове підвищення кваліфікації: курси;
5.2.2 .короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.
5.3. Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.
5.4 Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.


 

 

6. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

 

 

6.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Андрушівській гімназії визначає стратегію управління в закладі освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи.
Для цього застосовується моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти як систему збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про стан освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційного забезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього процесу, їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів, а також інноваційного розвитку закладу освіти.
Управління процесом забезпечення якості освіти в Андрушівській гімназії забезпечується внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, положення, рішення, накази тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення.
6.2. Процедура управління процесом забезпечення якості освіти в Андрушівській гімназії включає:
6.2.1. ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
6.2.2. призначення відповідальних за розробку, впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
6.2.3. навчання педпрацівників правилам і процедурам впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
6.2.4. формування та підготовка аналітичної групи з визначення ефективності впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на окремих етапах та у цілому;
6.2.5. формування Політики та Цілей у сфері якості (на перспективу, навчальний рік тощо);
6.2.6. визначення видів діяльності та процесів у рамках складових внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
6.2.7. розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні нормативні основи закладу освіти);
6.2.8. визначення та розвиток системи моніторингу якості в закладі;
6.2.9. удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень.
6.3. Відповідальними за впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Андрушівській гімназії є директор, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогічні працівники, методичні об’єднання, педагогічна рада закладу освіти. 
6.4. З метою позитивного впливу на якість освіти необхідним є організаційний компонент у процесі формування внутрішньої системи, а саме:
6.4.1. виокремлення в структурі закладу освіти осіб, що беруть участь у процесі управління якістю освіти (завуч, керівник методоб’єднання);
6.4.2. проведення заходів щодо навчання адміністративних та педагогічних працівників гімназії навичкам роботи для забезпечення якості освітнього процесу, підвищення оцінної культури педагогів; 
6.4.3. розширення зв'язків закладу освіти з іншими освітніми установами, науковими організаціями, що спеціалізуються на вирішенні проблем управління якістю освіти.
6.5. Критерії ефективності управлінської діяльності в Андрушівській гімназії щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:
6.5.1. наявність нормативних документів, де закріплені вимоги до якості освітнього процесу (модель випускника, освітня програма);
6.5.2. оптимальність та дієвість управлінських рішень;
6.5.3. керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність посадових осіб, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);
6.5.4. формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової);
6.5.5. підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

 

 

6.5.6. кореляція показників успішності з результатами державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;
6.5.7. наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.


 

 

7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти.

 

 

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в Андрушівській гімназії є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування.
Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів загальної середньої освіти, забезпечують можливість досягнення компетентностей.
Освітній процес здійснюється у 20 кабінетах, 12 класних кімнатах, 2 майстернях, 2 комп’ютерних кабінетах, спортивному залі.
У наявності навчальні програми з усіх освітніх предметів, курсів за вибором, факультативів.
Бібліотечний фонд закладу нараховує 39139 примірників книг, брошур, журналів, у тому числі підручників – 23263, з них для 1-4 класів – 8538, для 5-9 класів – 12069, для 10-11 класів - 2656.
Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою становить 100 %.
Андрушівська гімназія має доступ до мережі Інтернет, баз даних у режимі on-line, електронну пошту gymandr@ukr.net.

 

 

 

 

8. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.

 

 

8.1. В Андрушівській гімназії здійснюється збір, узагальнення, аналіз та використання відповідної інформації для ефективного управління освітнім процесом та іншою діяльністю.
Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та частково система електронного документообігу.
8.2. Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-аудіо-і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.
8.3. У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього процесу та освітньої діяльності:
8.3.1. статистична інформація форм ЗНЗ-1, 1-ЗСО, 83-РВК ;
8.3.2. інформаційна база про якість освітнього процесу на рівні різних класів;
8.3.3. інформаційна база про результати державної підсумкової атестації в співставленні з річними показниками;
8.3.4. інформаційна база про результати зовнішнього незалежного оцінювання в співставленні з річними показниками;
8.4. Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації Андрушівську гімназію підключено до швидкісного Інтернету. 8.5. Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля та забезпечення публічності інформації про заклад освіти в Андрушівській гімназії функціонує офіційний сайт закладу 2school.info.
8.6. Публічність інформації про діяльність закладу забезпечується згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту».
8.7. На офіційному сайті розміщуються:
8.7.1. статут закладу освіти;
8.7.2. ліцензія на провадження освітньої діяльності;
8.7.3. структура та органи управління закладу освіти;
8.7.4. кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
8.7.5. освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
8.7.6. територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
8.7.7. ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
8.7.8. мова освітнього процесу;
8.7.9. наявність вакантних посад;
8.7.10. матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
8.7.11. результати моніторингу якості освіти;
8.7.12. річний звіт про діяльність закладу освіти;
8.7.13. правила прийому до закладу освіти;
8.7.14. умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
8.8. Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога.
Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично поновлюється.
8.9. З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного управління освітнім процесом в закладі освіти створено інформаційно-освітнє середовище на порталі інформаційної системи управління освітою (ДІСО).


9. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування


9.1. Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами інклюзивним освітнім середовищем :
9.1.1. необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам;
9.1.2. умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
9.2. Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажанням батьків шляхом організації індивідуальної форми навчання.
9.3. Заклад освіти за потреби утворює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (стаття 20 Закону України «Про освіту»)
9.4. Практичне впровадження інклюзивного середовища базується на принципах універсального дизайну та розумного пристосування.
Зокрема шкільний освітній процес відповідає широкому спектру індивідуальних можливостей здобувачів освіти; забезпечує гнучку методику навчання, викладання та подання матеріалу; доступні та гнучкі навчальні плани й програми.

24-01-2020, 12:40, Новини, Методичний куточок, Сторінка для батьків


Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти

№ з/п

Компоненти напряму оцінювання

Періодичність оцінювання

Відповідальні за оцінювання

Методи збору інформації та інструментарій

Форми узагальнення інформації

Рівень оцінювання

Управлінське рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Освітнє середовище

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування території закладу

 

 

 

 

 

 

 

Стан приміщення закладу

 

 

 

 

 

 

 

Дотримання повітряно-теплового, питного режиму, стан освітлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Система оцінювання здобувачів освіти

 

 

 

 

 

 

 

Оприлюднення критеріїв, правил та процедур оцінювання навчальних досягнень

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення аналізу результатів навчання здобувачів освіти,

 

 

 

 

 

 

 

Упровадження формувального оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Педагогічна діяльність педагогічних працівників ЗО

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів

 

 

 

 

 

 

 

Використання ІКТ в освітньому процесі

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток педагогіки партнерства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Управлінські процеси ЗО

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження стратегії розвитку ЗО

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення річного планування відповідно до стратегії

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

17-09-2019, 15:46, Новини, Методичний куточок

МЕРЕЖА КЛАСІВ

Андрушівської гімназії на 2019-2020 н.р.

№ з/п

Клас

Класний керівник

К-сть учнів

Хлопчики

Дівчатка

1.

1-А

Горбаченко О.М.

14

7

7

2.

1-Б

Поліщук О.І.

26

10

16

3.

1-В

Музичук А.В.

21

12

9

Всього 1 класи

61

29

32

4.

2-А

Бережницька Т.К.

28

14

14

5.

2-Б

Жуковська Н.С.

29

12

17

Всього 2 класи

57

26

31

6.

3-А

Рудюк Л.В.

14

6

8

7.

3-Б

Пилипчук Л.С.

29

14

15

8.

3-В

Поліщук Н.Г.

18

8

10

Всього 3 класи

61

28

33

9.

4-А

Пеньківська А.Г.

28

15

13

10.

4-Б

Маліновська А.І.

29

12

17

11.

4-В

Сокольчук Г.Л.

22

16

6

Всього 4 класи

79

43

36

Всього 1-4 класи

258

126

132

12.

5-А

Кирилюк С.Л.

32

17

15

13.

5-Б

Шишкова І.В.

28

14

14

14.

5-В

Здан Н.В.

14

6

8

Всього 5 класи

74

37

37

15.

6-А

Омельчук О.М.

30

17

13

16.

6-Б

Король Н.Г.

28

15

13

Всього 6 класи

58

32

26

17.

7-А

Козлова М.В.

23

8

15

18.

7-Б

Повальчук В.В.

27

11

16

19.

7-В

Ніколайчук А.В.

16

9

7

Всього 7 класи

66

28

38

20.

8-А

Коваленко О.П.

27

16

11

21.

8-Б

Добровольська А.І.

18

9

9

22.

8-В

Проценко О.Ю.

24

16

8

Всього 8 класи

69

41

28

23.

9-А

Казмірчук С.М.

26

16

10

24.

9-Б

Палій О.І.

12

9

3

Всього 9 класи

38

25

13

Всього 5-9 класи

305

163

142

25.

10-А

Дячок С.В.

20

10

10

26.

10-Б

Єроменко Л.В.

16

7

9

27.

10-В

Луцюк Т.Г.

22

11

11

Всього 10 класи

58

28

30

28.

11-А

Пташник І.П.

28

12

16

29.

11-Б

Печерська І.С.

21

8

13

Всього 11 класи

49

20

29

Всього 10-11 класи

107

48

59

Всього 1-11 класи

670

337

333

 

Директор Андрушівської гімназії В.В.ПТАШНИК

17-09-2019, 15:44, Новини, Методичний куточок

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради

Андрушівської гімназії

від 30.08.2019 р. № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Андрушівської гімназії

___________ В.В. Пташник

30.08.2019 р.

 

Навчальний план Андрушівської гімназії на 2019-2020 н. р. ( 10-11 класи)

№ п/п

Навчальні предмети

10-А

(Історичний)

10-Б

(Філологічний)

10-В

(Математичний)

11-А

(Математичний)

11-Б

(Біолого-хімічний)

1.

Українська мова

2

4+1

2

2

2

2.

Українська література

2

4

2

2

2

3.

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

4.

Іноземна мова

2+1

2+1

2

2+1

2

5.

Математика

3

3

9

9

3

6.

Інформатика

2

2

2

2

2

7.

Історія України

3

1,5

1,5

1,5

1,5

8.

Всесвітня історія

3

1

1

1

1

9.

Громадянська освіта

3

2

2

 

 

10.

Біологія і екологія

2+0,5

2

2

2

5

11.

Географія

1,5

1,5

1,5

1

1

12.

Астрономія

 

 

 

1

1

13.

Фізика

3

3

3

3

3

14.

Мистецтво

 

1

 

 

 

15.

Хімія

1,5

1,5

1,5

2

6

16.

Фізична культура

3

3

3

3

3

17.

Технології

1

 

1

1

1

18.

Захист Вітчизни

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Разом

36

36

36

36

36

 

Предмети та курси за вибором

 

 

 

 

 

1.

Іноземна мова

 

 

 

 

 

2.

Біологія і екологія

 

 

 

 

 

3.

Математика

 

 

 

 

 

4.

Історія

 

 

 

 

 

 

Факультативи та додаткові заняття

2

2

2

2

2

1.

Математика

 

 

1

 

 

2.

Українська мова

1

 

1

1

1

3.

Хімія

 

 

 

 

 

4.

Іноземна мова

 

1

 

 

 

5.

Біологія

1

1

 

 

 

6.

Астрономія

 

 

 

0,5

0,5

7.

Історія

 

 

 

0.5

0,5

 

Гранично допустиме навантаження

33

33

33

33

33

 

Всього фінансується

38

38

38

38

38

 

 

Таблиця 2;3

Таблиця 2;3

Таблиця 2;3

Таблиця 2;3

Таблиця 2;3

17-09-2019, 15:40, Новини, Методичний куточок

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради

Андрушівської гімназії

від 30.08.2019 р. № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Андрушівської гімназії

___________ В.В. Пташник

30.08.2019 р.

Навчальний планАндрушівської гімназії на 2019-2020 н. р. ( 5-9 класи)

 

5-А

5-Б

5-В

6-А

6-Б

 

7-А

7-Б

7-В

8-А

8-Б

8-В

9-А

9-Б

 

1.

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5+1

 

2,5

2,5

2,5

2

2+2

2

2+2

2

 

2.

Українська література

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2+1

2

2

2

 

3.

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

2

2

 

4.

Іноземна мова

3+1

3+1

3+1

3

3

 

3

3

3

2

2

2

2+1

2

 

5.

Математика

4+1

4+1

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Алгебра

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2+3

2

2+3

2

2+1

 

7.

Геометрія

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

 

8.

Історія України

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

9.

Всесвітня історія

 

 

 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

10.

Правознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

11.

Природознавство

2

2

2+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Біологія

 

 

 

2+1

2

 

2

2

2

2

2

2

2

2+1

 

13.

Географія

 

 

 

2

2

 

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

 

14.

Фізика

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

3

3

 

15.

Хімія

 

 

 

 

 

 

1,5

1,5

1,5

2

2

2

2

2+1

 

16.

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

17.

Фізична культура

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

3

3

3

3

 

18.

Інформатика

1

1

1

1

1

 

1

1

1

2

2

2

2

2

 

19.

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

20.

Трудове навчання

2

2

2

2

2

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Разом

25,5

25,5

25,5

28,5

28,5

 

30

30

30

30,5

30,5

30,5

32

32

 

 

Предмети та курси за вибором

2,5

2,5

2,5

3

3

 

3

3

3

3,5

3,5

3,5

3

3

 

1.

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Українська мова

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Іноземна мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Хімія

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

5.

Образотворче мистецтво

 

 

 

1

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

6.

Історія рідного краю

 

 

 

1

1

 

1

1

1

0,5

0,5

0,5

 

 

 

7.

Біологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультативи та додаткові заняття

3

3

3

2,5

2,5

 

2

2

2

2

2

2

1

1

 

1.

Математика

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

1

 

1+1

 

 

 

2.

Українська мова

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3.

Іноземна

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Фізика, астрономія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5.

Біологія, хімія

1

1

 

 

 

 

1

1

1

 

1+1

 

1

 

 

6.

Історія

 

 

 

1

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

7.

Побутова культура рідного краю

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Образотворче мист.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

28

28

28

31

31

 

32

32

33

33

33

 

33

33

 

 

Всього фінансується

31

31

31

34

34

 

35

35

35

36

36

 

36

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-09-2019, 15:14, Новини, Методичний куточок

«Погоджено»

на засіданні

педагогічної ради гімназії

від «___» «_________» 2019

протокол № _______

 

«Затверджую»

Директор Андрушівської гімназії

_____________ В.В.Пташник

«___» «________» 2019 року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (3-4 класи)

АНДРУШІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НА 2019-2020 Н.Р.

Назва предметів

Клас

 

 

 

 

3-А

3-Б

3-В

4-А

4-Б

4-В

1

Українська мова

7

7

7

7

7

7

2

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

3

Математика

4

4

4

4

4

4

4

Природознавство

2

2

2

2

2

2

5

Я у світі

1

1

1

1

1

1

6

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

7

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

 

1

8

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

9

Інформатика

1

1

1

1

1

1

10

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

11

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

 

Інваріантний складник

РАЗОМ:

24

24

24

24

24

24

 

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Математика

1

1

1

1

1

 

1

 

2

 

Українська мова

1

1

1

1

1

 

1

 

СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ

26

26

26

26

26

26

 

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ

23

23

23

23

23

 

 

23

 

ВСЬОГО ФІНАНСУЄТЬСЯ

26

26

26

26

26

26

 

 

17-09-2019, 15:01, Новини, Методичний куточок

«Погоджено»

на засіданні

педагогічної ради гімназії

від «___» «_________» 2019

протокол № _______

 

«Затверджую»

Директор Андрушівської гімназії

_____________ В.В.Пташник

«___» «________» 2019 року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Андрушівської гімназії (1 класи) на 2019-2020 н.р.

Назва

освітньої галузі

Класи

 

Предмети, що реалізують освітню галузь

Кількість годин

на рік

 

1-А кл.

1-Б кл.

1-В кл.

Інваріантний складник

Мовно-літературна (245/7 год)

Навчання грамоти

 

315

 

315

 

315

 

 

 

 

Іншомовна (70/2 год)

Англійська мова

Математична ( 4 год)

Математика

140

140

140

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) (3год)

Я досліджую світ

( Природознавство, основи здоров’я)

 

105

 

105

 

105

Технологічна (1год)

Трудове навчання

35

35

35

Інформатична

Мистецька ( 2год)

Образотворче мистецтво Музичне мистецтво

 

70

 

70

 

70

Фізкультурна* (3год)

Фізкультура

105

105

105

Усього

770

770

770

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять (1год)

Навчання грамоти

35

35

 

35

 

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

805

805

 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20/700

20/700

20/700

 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23/805

23/805

23/805

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

17-09-2019, 14:54, Новини, Методичний куточок

«Погоджено»

на засіданні

педагогічної ради гімназії

від «___» «_________» 2019

протокол № _______

 

«Затверджую»

Директор Андрушівської гімназії

_____________ В.В.Пташник

«___» «________» 2019 року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Андрушівської гімназії (2 класи) на 2019-2020 н.р.

Назва

освітньої галузі

Класи

 

Предмети, що реалізують освітню галузь

Кількість годин

на рік

 

2-А кл.

2-Б кл.

 

 

Мовно-літературна (245/7 год)

Українська мова

Читання

 

350

 

350

 

 

 

 

Іншомовна (105/3 год)

Англійська мова

Математична ( 4 год)

Математика

140

140

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) (3год)

Я досліджую світ

( Природознавство, основи здоров’я)

 

105

 

105

Технологічна (1год)

Трудове навчання

35

35

Інформатична (1год)

Інформатика

35

35

Мистецька ( 2год)

Образотворче мистецтво Музичне мистецтво

 

70

 

70

Фізкультурна* (3год)

Фізкультура

105

105

Усього

840

840

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять (1год)

Навчання грамоти

35

35

 

Загальнорічна кількість навчальних годин

875

875

 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

22/770

22/770

 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

25/875

25/875

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

17-09-2019, 14:48, Новини, Методичний куточок
Освітня програма  Андрушівської гімназії на 2019-2020 н.р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до освітньої програми Андрушівської гімназії

Метою освітньої програми є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Опис "моделі" випускника гімназії

Випускник Андрушівської гімназії – це людина,яка вміє

-усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту самоцінність;

- здійснювати вибір: жити й працювати в різновіковому колективі;

-планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення;

- працювати в групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером.

Випускник гімназії - особистість, яка поважає себе, усвідомлює свою цінність та цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед собою та суспільством; проявляє милосердя, доброту, здатність до співпереживання, терпимість і доброзичливість; має потребу до пізнання й самопізнання, рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні; наділена розвинутими здібностями, зананнями, вміннями, навичками, розвинутим інтелектом; знає основи компютерної гармотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери, знає й поважає.

Отже, педагогічний колектив Андрушівської гімназії повинен виховувати випускника, який здатний до самовизна­чення й самореалізації.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

1.Спілкування державною мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час.

2.Спілкування іноземними мовами.Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3.Математична грамотність.Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4.Компетентності в природничих науках і технологіях.Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5.Інформаційно-цифрова компетентністьпередбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6.Уміння навчатися впродовж життя.Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7.Соціальні і громадянські компетентності.Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8.Підприємливість.Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9.Загальнокультурна грамотність.Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10.Екологічна грамотність і здорове життя.Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії«Екологічна безпека та сталий розвиток»– це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії«Громадянська відповідальність»є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії«Здоров'я і безпека»є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4. Вивчення наскрізної лінії«Підприємливість і фінансова грамотність»забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

2. Нормативно-правове забезпечення:

-Державний стандарт початковоїосвіти, затверджений ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 21.02.2018 року №87;

-Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462;

-Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392;

-Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №6;

-Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;

-Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я.Савченко 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268;

-Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;

-Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408;

-Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 406;

3. Термін реалізації: 2019-2020 рік

4. Структура програми:

1 розділ– початкова освіта,

2 розділ – базова середня освіта,

3 розділ – профільна середня освіта.

Кожна з них визначає:

1.Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення.

2.Очікувані результати навчання учнів.

3.Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

4.Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

5. Напрямки реалізації.

Реалізація освітньої програми гімназії здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю два роки.

При реалізації освітньої програми забезпечити:

-логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у відповідних навчальних програмах;

-рекомендовані форми організації освітнього процесу, основними формами якого є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також рекомендованими формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки,проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо;

-використання в освітньому процесі сучасних інноваційних технологій, систем (методик) навчання;

-науково-дослідницьку діяльність, участь у проектах;

-профільне спрямування навчання в старшій школі, що сформовано закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечення якісної його реалізації;

-роботу з обдарованими дітьми;

-навчання дітей з особливими освітніми потребами.

2. Здійснити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, зокрема підручниками та навчальними посібниками, схваленими Міністерством освіти і науки України.

3. Спрямувати освітній процес на задоволення потреб учнів у виборі програм навчання.

4. Запровадити в освітній процес гімназії сучасні технології навчання, зокрема: проектні, інформаційно-комунікаційні, критичного мислення, інтерактивні технології.

5. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення сформувати варіативну складову навчального плану, спрямувати її на підсилення предметів інваріантної складової. запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, розвивають індивідуальну орієнтованість особистості та формують її всебічний розвиток.

6. Реалізувати навчання за наскрізними лініями через: організацію розвивального освітнього середовища, роботу в проектах, позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

7. Забезпечити профільне навчання старшої школи за рахунок введення профільних предметів «Математика», «Українська мова», «Історія», «Хімія», «Біологія».

8. Врахувати вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

9. Створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

6. Контроль і корекція.

-виробити критерії оцінки реалізації освітньої програми.

7. Принципи реалізації освітньої програми:

-забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

-забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

-розвиток інклюзивного освітнього середовища;

-науковий характер освіти;

-цілісність і наступність системи освіти;

-прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

-відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;

-інтеграція з ринком праці;

-нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

-свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;

-єдність навчання, виховання та розвитку;

-виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

-формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

-формування громадянської культури та культури демократії;

-формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.

 

 


 

1 РОЗДІЛ

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

 

1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Освітня програма Андрушівської гімназії І ступеня (початкова освіта) розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма визначає:

* загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (за першою Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.);

* очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної програми, відповідно до кожної змістової лінії;

* рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

* вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів закладів загальної середньої освіти складає 805 годин/навчальний рік:

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

В Андрушівській гімназії передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей,факультативів,індивідуально-групових занять.

Робочий навчальний план для 1-2-х класів, складений відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268) .

 

 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

*мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

*математична - спрямована наформування математичної та інших ключових компетентностей;

*природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальноїприродоохоронної поведінки у навколишньому світі;

*технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

*інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності,здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

*соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

*громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

*мистецька -формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

*фізкультурна -формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: навчання грамоті, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика; природнича, громадянська,історична,здоров'язбережувальна ( я досліджую світ) – інтегрований курс «Я досліджую світ», мистецька- окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" .

Для підсилення вивчення «Навчання грамоти» додано по 1годині в трьох перших класах.

Відповідно до наказу МОН від 20.04.2018р.№407 закладом освіти визначено загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів - 2695 годин/навчальний рік:

-для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,

-для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

-для 4-х класів – 910годин/навчальний рік.

 

Навчальний план Андрушівської гімназії для 3-4 класів складений відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) .

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

-Мова і література

-Суспільствознавство

-Мистецтво

-Математика

-Природознавство

-Технології

-Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

-Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова"(англійська)

- Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

-Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

- Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

- Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

-Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Відповідно до чинного законодавства при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків у 1 класах – 35 хвилин, 2-4 класах – 40хвилин.

2. Очікувані результати навчання та компетентностей учнів

Освітня програма спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіт, що забезпечує формування у молодших школярів ключових компетентностей, які позначаються через уміння вчитися,здатність логічно міркувати, уміння критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду практичної діяльності для вирішення повсякденних задач, уміння працювати в команді тощо. Крім того, навчання в 1-4 класах сприятиме виробленню в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації, фінансової грамотності та підприємницьких навичок.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Тому доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

3. Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня педагогічний колектив запроваджує такі форми організації освітнього процесу:

ü різні типи уроків:

-формування компетентностей;

-розвитку компетентностей;

-перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-корекції основних компетентностей;

-комбінований урок;

ü екскурсії,

ü віртуальні подорожі,

ü спектаклі,

ü квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

4. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

У відповідності до Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.

Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шість років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

5. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів.

Здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оціню­валь­на діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спря­мований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досяг­неннями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують спо­соби самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню від­по­відальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, умі­ннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освіт­ньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів осві­ти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження на­вчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рів­нях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає мож­ли­вість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Розроблено програму шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, яка включає такі компоненти:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Наймену-вання навчальної

дисципліни

Прізвище, ім'я,

побатькові

Найменування

посади

Найменування закладу,

Який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання

(рік встановлення, підтвердження)

Педаго

гічний стаж

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1

Початкова школа

Бережницька Тетяна Костянтинівна

Вчитель початкових класів

Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я.Галана «Педагогіка і методика початкового навчання»

1980 рік

 

Вища

2017

(підтвердження)

 

39 років

ЖОІППО,

Курси

14.04.2017

№ 0213973/259-17

 

2

Початкова школа

Горбаченко Олеся Миколаївна

Вчитель початкових класів і музики,

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка « Початкове навчання і музичне виховання»

1996 рік

Вища

2015

(підтвердження)

 

21 рік

ЖОІППО,

Курси

17.04.2015

№ 1521285

 

3

Початкова школа

Горностай Світлана Василівна

Вчитель початкових класів середньої школи

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Педагогіка і методика початкового навчання»

1993 рік

І категорія

2015 (встановлення)

 

23 роки

ЖОІППО,

Курси

07.07.2017

№ 0213973/1026-17

 

4

Початкова школа

Жуковська Наталія Станіславівна

Вчитель початкових класів

 

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Педагогіка і методика початкового навчання»

1995 рік

Вища

2015

(підтвердження)

 

22 роки

ЖОІППО,

Курси

07.06.2019

№ 02139713/1184-19

 

5

Початкова школа

Маліновська Алла Іванівна

Вчитель початкових класів

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Педагогіка і методика початкового навчання»

1992

Вища

2018

(підтвердження)

«Старший учитель»

2018

(встановлення)

 

25 років

ЖОІППО,

Курси

24.11.2017

№ 02139713/1214-17

6

Початкова школа

Музичук Алла Володимирівна

Вчитель початкових класів

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Педагогіка і методика початкового навчання»

1994 рік

Вища

2018 (встановлення)

23 роки

ЖОІППО,

Курси

13.04.2012

№795

 

 

7

Початкова школа

Поліщук Наталія Григорівна

Вчитель початкових класів

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Педагогіка і методика початкового навчання» 1992 рік

 

Вища

«Старший учитель»

2018

(підтвердження)

38 років

ЖОІППО,

Курси

14.04.2017

№0213973/69-17

 

8

Початкова школа

Поліщук Оксана Іванівна

Вчитель початкових класів

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Початкове навчання»,

1998 рік

Вища

2015 (встановлення)

21 рік

ЖОІППО

Курси

14.06.2019

№02139713/1513-19

9

Початкова школа

Пилипчук Леся Степанівна

Вчитель початкових класів,

Житомирський державний університет імені Івана Франка «Початкове навчання»,

2004 рік

Вища

2015

(підтвердження)

28 років

ЖОІППО

Курси

14.06.2019

№ 02139713/1512-19

10

Початкова школа

Рудюк Лариса Вячеславівна

Вчитель початкових класів

Житомирський державний університет імені Івана Франка «Початкове навчання»,

2004 рік

 

Вища

2018

(підтвердження)

29 років

ЖОІППО Курси

29.04.2016

№1621958

11

Початкова школа

Сокольчук Галина Леонідівна

Вчитель початкових класів

 

Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка «Початкова освіта», 1981 рік

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Російська мова і література», 1987 рік

 

Вища

«Старший учитель»

2016

(підтвердження)

36 років

ЖОІППО Курси

11.11.2016

№1623996

12

Початкова школа

Пеньківська

Алла

Григорівна

Вчитель початкових класів

Житомирський державний університет імені Івана Франка «Початкове навчання»,

2002 рік

 

 

 

 

Спеціаліст

9 років

-

13

Початкова школа

Берук Галина Михайлівна

Вихователь ГПД

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Українська мова і література»

1995 рік

 

Вища

2017

(підтвердження)

37 років

ЖОІППО

Курси 16.12.2016

№1624967

14

Початкова школа

Озорніна Олена Олександрівна

Вихователь ГПД

Коростишівське педагогічне училище імені І.Я.Франка «Початкове навчання»

1996 рік

Спеціаліст

22 роки

ЖОІППО

Курси

15.06.2018р.

№02139713/1310-18

15

Початкова школа

Поліщук Тетяна Миколаївна

Вихователь ГПД

Київське училище культури «Культурно-освітня робота»

Клубний працівник, керівник самодіяльного оркестру народних інструментів, 1992 рік

 

Спеціаліст

25 років

ЖОІППО

Курси

18.05.2018р.

№ 02139713/1011-18

16

Початкова школа

Сіваковська Олена Володимирівна

Вихователь ГПД

Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Педагогіка і методика початкового навчання»

1991 рік

 

Вища

2016

(підтвердження)

26 років

ЖОІППО

Курси

09.10.2015р.

№1513151

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

з/п

Перелік навчальних програм

з усіх дисциплін робочого навчального плану

Наявність

(так/ні)

Ким затверд-жено

Рік затвердження

1

2

3

4

5

 

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня (для 1-2-х класів)

1

Українська мова (реалізується в рамках освітньої програми «Навчання грамоти») під керівництво Савченка О.Я.

Так

МОН

Наказ МОН від 21.03.2018 №268

2

Англійська мова

Так

МОН

Наказ МОН від 21.03.2018 №268

3

Математика

Так

МОН

Наказ МОН від 21.03.2018 №268

4

Я досліджую світ

Так

МОН

Наказ МОН від 21.03.2018 №268

5

Технології

Так

МОН

Наказ МОН від 21.03.2018 №268

6

Мистецтво

Так

МОН

Наказ МОН від 21.03.2018 №268

7

Фізична культура

Так

МОН

Наказ МОН від 21.03.2018 №268

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня (для 3-4-х класів)

1

Українська мова

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

2

Літературне читання

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

3

Іноземна мова

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

4

Математика

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

5

Інформатика

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

6

Природознавство

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

7

Суспільствознавство (Я у світі)

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

8

Музичне мистецтво

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

9

Образотворче мистецтво

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

10

Трудове навчання

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

11

Основи здоров’я

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

12

Фізична культура

Так

МОН

Наказ МОН від 20.04.2018 №407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ТА ПОСІБНИКАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МОН УКРАЇНИ

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника)

Найменування підручника (навчальногопосібника)

Видав-ництво, рік видання

2

3

4

5

6

 

1

Українська мова («Навчання грамоти»)

Іщенко О.Л., Логачевська С.П.

Буквар

«Літера»-2018

 

1

Математика

Листопад Н.П.

Математика

«Оріон»-2018

 

1

Іноземна мова (англійська)

Карп’юк О. Д

English

«Астон» -2018

 

1

Я досліджую світ

Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.

Я досліджую світ

«Ранок» -2018

 

1

Мистецтво

Кондратова Л.Г.

Мистецтво

«Богдан»-2018

 

2

Українська мова та читання

Варзацька Л.О., Трохименко Т.О. (частинаІ),

Чипурко В.П. (частина ІІ)

Українська мова та читання

27-03-2019, 13:40, Новини, Сторінка для батьків
Акція "Майбутнє лісу у твоїх руках"

Акція "Майбутнє лісу у твоїх руках"

 

 26 березня 2019 року учні 7-А класу (класний керівник Коваленко О.П.) та 3-Б класу (класний керівник Маліновська А.І.) взяли участь у акції "Майбутнє лісу у твоїх руках". Діти посадили 0.4 га саджанців сосни. 
       

Акція "Майбутнє лісу у твоїх руках"


        Добрими справами збагачується душа людини.

 

2010 - 2015 © Андрушівська гімназія